Yönetim Politikamız

ANKUTSAN olarak Yönetim Politikamızı şu şekilde tanımlamaktayız;

Sürekli gelişimi sağlamak, verimli ve rekabetçi bir çalışma ortamı yaratmak için; sürekli eğitimi desteklemek,

Pazarın beklentilerini doğru anlayıp, sürekli yenilikçi fikirler geliştirerek, “müşterilerimizin ürününe değer katacak ambalajı” sunarak müşteri memnuniyetini artırmak,

Müşteri geri bildirimlerini gelişim fırsatı olarak değerlendirmek ve iyileşme faaliyetleri gerçekleştirmek,

Doğal kaynaklarımızı korumak, çevreye karşı duyarlı üretim gerçekleştirmek,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili proaktif faaliyetlerle güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

Sürekli iyileştirme ve müşteri odaklılık felsefesi ile Kalite Yönetim Sistemi'ne tüm çalışanlarımızın katılımını, uygulanabilirliği ve sürekliliği sağlamak,

Kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, teknolojik gelişmeleri takip edip üretim altyapısını iyileştirerek, zamanı ve maliyeti yöneterek “verimlilik ve tasarruf” sağlamak

Mevzuatları, yasal şartları ve sektörel standartları sağlamak,

Ulusal ve Uluslararası gıda mevzuatına uygun, tedarik zincirinin her aşamasında; insan ve çevre sağlığını ön planda tutarak, alt yapımızı ve proseslerimizi uygun hale getirerek gıda güvenliğinin ve ürün kalitesinin korunmasını sağlamak.

Kurumsal Yönetim Temel İlkelerimiz

Kurumsal yönetim dört temel ilkesi, şirket performansının ölçülmesi ve geliştirilmesi amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla birbirleriyle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca halka arz olma durumunda kurumsal yönetimin yerine getirilmesi ile pay sahiplerine değer yaratacağı ve toplumsal değerlere de saygılı olunacağı beklenmektedir.

 • Adillik ilkesi; pay sahiplerine adil ve eşit davranılması, azınlık pay sahipleri ve yabancı ortaklar da olması durumunda tüm pay sahibi haklarının korunması ve pay sahipliği ile ilgili olarak yapılan tüm sözleşmelere uyulmasıdır.

 • Şeffaflık ilkesi; şirket faaliyetleri ile ilgili şirket pay sahipleri ile muhtemel yatırımcıları ilgilendiren tüm bilgilerin, şirketin faaliyet sonuçlarını gösteren en önemli doküman olan mali tabloların gerçek sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Bu amaçla uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulmak suretiyle mali tablolar düzenlenmelidir.

 • Hesap verebilirlik ilkesi; yönetim kurulunun şirket üst yönetiminin performansını objektif ve gerçekçi olarak bağımsız bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla gerekli kontrol sistemlerinin kurulması, şirket yöneticilerinin pay sahiplerine karşı hesap verebilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması ve izlenmesidir.

 • Sorumluluk ilkesi; toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum göstererek faaliyetleri sürdürmek, şirket içinde gerekli görev dağılımlarının yapılarak birimlerin sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve bu birimlerin yönetim kurulu ile ilişkilerinin çerçevesinin ortaya konulması, bağımsız ve etkin olarak şirket lehine çalışabilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulunda görev verilmesidir

Kamuyu Bilgilendirme Politikamız

ANKUTSAN A.Ş'nin bilgilendirme politikası, Ortaklığın tabi olduğu hukuki düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, diğer ilgili menfaat sahipleri ile hangi bilgilerin, ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan paylaşılacağına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin genel esas ve usulleri belirlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Özel Durumlar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği, ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ve Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanarak Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuştur.

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, bilgi, olay ve gelişmelerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır.

Kamuyu Bilgilendirme Politikamız aşağıdaki 11 madde'den oluşmaktadır. Politikamızı bu linkten PDF olarak indirebilirsiniz.

 • Amaç
 • Yetki ve Sorumluluk
 • Yöntem ve Araçlar
 • Finansal Tabloların Bağımsız Denetimden Geçirilmesi
 • Faaliyet Raporunun Vergi Dairesine Bildirilmesi
 • Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
 • Medyada Çıkan Haber ve Söylentiler
 • Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması
 • Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim
 • Analist Raporları
 • Şirket İnternet Sayfası

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Taahhütnamesi

ANKUTSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetimi nihai sorumluluğunu, hesap verme yetkisini üstlenmekteyim.

Aşağıdaki konularda sorumluluklarımla ilgili yetkilendirmelerimi bildiririm:

Genel Müdür:

Çevre, iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi için gerekli kaynakların sağlanması.

İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürü :

Etkin İSG yönetimine yardımcı olunması, görevlerin tanımlanması, sorumlulukların ve hesap verebilirliğin tayin edilmesi ve yetki devri durumları için; görevler, sorumluluklar, hesap verebilirlik ve yetkiler dokümante edilmesi ve duyurulması.

Ar-ge Müdürü :

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması, proseslerin gözden geçirilmesi, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi.