Bu tedarikçi davranış kuralları, Ankutsan A.Ş’ nin mal ve hizmet tedarikçilerinin anlamasını ve uymasını beklediği ilke ve standartları tanımlar. Kurallar, Şirketimizin çalışanlarından beklediğimiz ilke ve standartlarla ve müşterilerimizin bizden beklentileriyle uyumludur.

Kurumsal Sorumluluğun tüm alanlarında, özellikle de çalışanları ile ilişkilerinde yeterli standartları sürdürebilmelerini sağlamak için tedarikçilerimizle birlikte çalışacağız. Bu, ürün ve hizmetlerimizin Kurumsal Sorumluluk hedeflerimize ve müşterilerimizin beklentilerine uygun olmasını sağlamamıza yardımcı olacaktır.

Kurallar, tedarikçilerimizin doğru ve etik seçimler yapmasına yardımcı olacaktır. Kurallara uymak için elimizden geldiğince tedarikçilerimize yardımcı olacağız, ancak Kurallara uymak için tüm makul önlemleri almayan tedarikçilere karşı uygun önlemleri alacağız.

Ankutsan yurtiçinde ve yurtdışında iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine ve ortaklarına çalışanlarına karşı tüm faaliyetlerinde ve ilişkilerinde aşağıda detaylı olarak belirtilen Ahlaklı Kurum, Ahlaklı Ürün ve Ahlaklı Çalışan kombinasyonundan oluşan Ankutsan Etik İlkeleri’ne uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, Şirketin kabul ettiği kriterlerine uymayı ve başta kendi sektöründe olmak üzere tüm bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinir.Ankutsan A.Ş olarak Adil istihdam fırsatları oluşturarak çeşitliliği ve katılımı destekliyor, taciz ve ayrımcılığı yasaklıyor ve çalışanların güvenliği ve adil muamele görmesi konusunda kararlılık sergiliyoruz. Ekip çalışmasını, çeşitliliği, katılımı ve güveni teşvik eden iş yerlerini desteklemeye kararlıyız. Biz eşit fırsatlar sunan bir işvereniz. Tüm çalışanlarımıza ve bizimle çalışmak üzere başvuruda bulunan kimselere saygıyla ve haysiyetle yaklaşma kararlılığı sergiler, ayrımcılığı yasaklarız. Irk, renk, din, dil, milliyet, cinsiyet, medeni hal, yaş, engellilik ya da yasalar ile korunan diğer kategorileri ayırt etmeksizin personel arar, işe alır, geliştirir, terfi ettirir, disiplin uygulamaları yapar ve çalışma şartları sunarız. İstihdam politikalarımız ve uygulamalarımız, adil ve ayrımcılıktan uzak istihdam politikalarını içeren, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ilkeleri doğrultusunda olup, bu ilkelere uygunluğun temin edilmesini amaçlamaktadır. İşimizin her açıdan etik, profesyonel ve yasal standartlara göre yürütülmesini sağlamayı taahhüt ediyoruz.


İş Ahlakı / Etik Kuralları

Çıkar Çatışmaları

Tedarikçiler, kişisel çıkarların kendilerinin veya Şirketimizin çıkarlarıyla çatışabileceği veya çatışıyor gibi görünebileceği durumlardan kaçınmalıdır. Her tedarikçi, çalışanlarının davranışlarının kendilerine Şirketimiz, tedarikçi veya Şirketimizin iş yaptığı diğer üçüncü taraflar pahasına kişisel kazanç sağlamamasını veya sağlıyormuş izlenimi vermemesini sağlamalıdır.

Şirketimizle ilişkili çalışanlara veya kişilere veya Şirketimiz adına üçüncü bir tarafa hediye, ağırlama ve bahşiş verilmesi ve alınması, potansiyel bir çıkar çatışması kaynağını temsil eder. Karar vermede etkili sayılabilecek herhangi bir önemli hediye, ağırlama veya armağan kabul edilemez.

 

Rüşvet ve Yolsuzluk

Rüşvet veya kolaylaştırma ödemeleri veya diğer yolsuzluk uygulamaları gibi yasa dışı ödemelerin veya teşviklerin yapılması veya alınması Şirketimizin politikasına aykırıdır.

Rüşvet, ticari bir avantaj elde etmek veya elde tutmak veya alıcıyı uygunsuz davranmaya teşvik etmek veya ödüllendirmek için iş dünyasında veya devlette görev yapan birine herhangi bir şekilde hediye, karşılık, ödül veya avantaj verilmesini veya teklif edilmesini içerebilir. Rüşvet, üçüncü bir tarafça veya aracılığıyla rüşvet teklif edildiğinde veya verildiğinde de gerçekleşebilir.

Rüşvet/kolaylaştırma ödemelerine örnekler:

 • Orantısız, sık veya devam eden iş görüşmeleri bağlamında sağlandığında hediyeler, yemekler, ağırlama veya seyahat masrafları;
 • Şirket hizmetlerinin, tesislerinin veya mülkünün karşılıksız kullanımı;
 • Nakit ödemeler, krediler, kredi garantileri veya diğer krediler;
 • Potansiyel bir müşterinin ailesinin bir üyesine veya bir kamu veya devlet görevlisine menfaat sağlanması;
 • Ana sözleşmenin verilmesinde yer alan biriyle bağlantılı bir kişiye bir alt sözleşme sağlanması;
 • Potansiyel bir müşterinin ailesinin bir üyesinin veya bir kamu veya devlet görevlisinin sahibi olduğu yerel bir şirketle çalışmak; ve
 • Rutin hükümet işlemlerinin gerçekleştirilmesini hızlandırmak veya kolaylaştırmak için yapılan ödemeler (vize veya gümrük işlemlerinin sağlanması gibi).

Tedarikçiler ve çalışanları, geçerli tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarına uymalıdır. Çalışanların veya işleriyle ilişkili diğer kişilerin rüşvet veya yolsuzluk suçları işlemesini önlemek için yolsuzlukla mücadele ve rüşvet prosedürlerini periyodik olarak gözden geçirmelidir.

 

Bilgiyi Elde Etme ve Gizli Bilgilerin Korunması

Ankutsan A.Ş;

·      Ankutsan Bilgilendirme Politikaları çerçevesinde kamuoyuna ve ilgili sosyal paydaşlar şirket ve faaliyetleri hakkında doğru ve tam bilgi verir.

·      Ankutsan kendisine hizmet veren şirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

·      Müşteri memnuniyetine önem veren Ankutsan çalışanları kendilerine iletilen her türlü müşteri şikâyetini en kısa sürede Müşteri Temsilcisine iletilir.

·      Çalışanlar pozisyonun ya da yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri (özelikle finansal ve mühendislik içerikli olanları) şirket dışına sızdırmazlar, şirket yönetiminin onayı olmadan görsel ya da yazılı medya kuruluşlarına röportaj, demeç ya da beyanat vermezler.

·      Çalışanlar, yapılan işin gereği şirket çalışanları hakkında edindikleri özel bilgileri iş gereği dışındakilerle paylaşmazlar.

·      Çalışanlar, şirketten ayrıldıktan sonra bile şirketin ticari bilgileri ile gizlilik yükümlülüğüne riayet etmek zorundadır.

·      Çalışanların işlerini yaparken kullandıkları ya da oluşturdukları her türlü doküman (el yazısı, notlar, bilgisayar dosyaları ve elektronik postalar, teknik çizimler, beyin fırtınasıyla oluşan fikirlerin dokümanları, patentler vb.) Ankutsan’ın malıdır. Bu dokümanlar gerçeğe uygun olmak zorundadır. Söz konusu dokümanlar geçerlilikleri kalmadığı zaman şirket politikasına uygun olarak yok edilmeli ya da saklanması gerekli ise şirket politikası ve bu türde dokümanların saklanmasına ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre saklanmalıdır.

Zaman zaman Şirketimizin tedarikçilerine gizli olabilecek bilgilere erişim izni verilebilir. Hiçbir tedarikçi, görevlerini yasal olarak yerine getirmek için uygun şekilde gerekli olanın dışında herhangi bir amaç için herhangi bir ticari sır, gizli ticari veya kişisel bilgiye uygun yetki olmadan erişmemeli, bunları değiştirmemeli, ifşa etmemeli veya bunlardan yararlanmamalıdır. Sır saklama yükümlülüğü, tedarikçilerle olan iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam eder ve başkalarına açıklamayı da kapsar. Tedarikçilerin, Şirketimizin gizli bilgilerine ilişkin ifşa etmeme anlaşmalarına uymaları beklenir.

 

Şirketimiz Varlıklarının Korunması Ve Uygun Kullanımı

Zaman zaman Şirketimizin tedarikçilerine Şirketimizin varlıklarına erişim izni verilebilir, bu durumda bu tür varlıkların korunmasından ve akıllıca yönetilmesinden onlar sorumludur. Tüm tedarikçilerin ve onların çalışanlarının, Şirketimiz varlıklarının kullanımı yoluyla ortaya çıkan iş fırsatlarından yararlanmaları yasaktır.

 

Yaptırımlar

Tedarikçiler, işlerini tüm uluslararası ticaret yasalarına ve yaptırımlarına uygun olarak yürüttüklerinden emin olmalıdır. Tedarikçiler, herhangi bir ticari yaptırımı, ticari ambargoyu, ihracat kontrolünü veya diğer ticari kısıtlamaları ihlal edecek bir ülke, kişi veya kuruluştan doğrudan veya dolaylı olarak Şirketimize malzeme veya hizmet sağlamamalıdır.

 

Vergi kanunları

Vergi sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz ve tedarikçilerimizin de aynısını yapmasını bekliyoruz. Tedarikçiler, Şirketimiz adına veya adına hareket ederken bilerek herhangi bir vergi kaçakçılığına karışmamalıdır.Çalışma Uygulamaları ve İnsan Hakları

Ankutsan A.Ş;

 • Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek veya saygı gösterilmesi, Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının sağlanması, Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi, Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi, İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi, Şirket tüm çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir, yasaların uygulamaya yeterli açıklama getirmediği durumlarda, konu hakkında uzmanlaşmış kişilere danışır.
 • Yasaların yetersiz kaldığı durumlarda iş etiği kuralları çerçevesinde Ankutsan çalışanlarının hakkını gözetir.
 • Çalışanların örgütlenme ve toplu pazarlık ile ilgili yasal haklarının kullanılmasına saygı gösterir, mevzuata uygun olarak kurulmuş işçi sendikaları veya diğer temsilciler ile iş yerindeki temsil işlevlerini gerçekleştirmeye erişimleri bulunur.
 • Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez, Çalışanlar hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar.
 • Ankutsan çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenler.
 • Ankutsan, işe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak göreve uygunluk vasıfların dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır. Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, sakatlık, etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım yapmaz. Diğer bir çalışanı ya da ziyaretçiyi bu konularda taciz eden kişi kesinlikle cezalandırılır.
 • Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkânlar nispetinde geliştirmeye çalışır.
 • Çalışanları hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, ekonomik veriler vs. gibi) saklı tutar ve paylaşmaz.
 • Ekonomik kriz dönemlerinde ve zorunlu işten çıkarılmalarda sosyal ve ahlaki sorumluluk bilinci ile hareket eder.
 • Çalışanlara, çalışmaya başlamadan önce yasal haklarının neler olduğu, ücret ödeme sisteminin nasıl işlediği konuları, çalışma saatleri ve fazla mesailer hakkında, yıllık izinler, iş sağlığı ve güvenliği sistemleri, çevre yönetim sistemleri hakkında gerekli eğitimler verilir
 • Çalışanlara zorlama, dayatma ve kötü muamele ile iş yaptırılmayacağını beyan eder.
 • Çalışanlar şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır ve mesai saatleri içinde şirket yönetimince önceden belirlenmiş veya genel kabul görmüş giyim-kuşam tarzının ve davranış biçiminin dışına çıkmazlar.
 • Çalışanlar şirket menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız ve tepkisiz kalmayarak ilgili birimleri bilgilendirirler.
 • Çalışanlar, gerek işlerini yürütürken gerekse özel yaşantıları sırasında Şirketin kamuoyu önünde itibarını zedeleyecek ya da hukuken zor duruma düşmesine neden olacak hiç bir davranışta bulunamazlar.
 • Çalışanların öneri, görüş ve şikâyetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yürütür.

Şirketimizde, çalışma şartlarına ilişkin geçerli tüm yasalara uygun hareket edilmektedir. Güvenli bir iş yeri sağlayarak, iş güvenliği ve çalışan sağlığını korumaya ve esirgemeye yönelik risklerden kaçınmak için yasal gerekliliklere uygun hareket eder, aynı şekilde çalışanlarımızın da bu kurallara uygun çalışmasını bekleriz.

Tedarikçilerimizin çalışanlarının yaşam ve çalışma koşullarının, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Etik Ticaret Girişimi (ETI) tarafından belirlenenler gibi yerel yasal gereklilikleri ve geçerli uluslararası gereklilikleri karşılamasını veya aşmasını bekliyoruz.


Çevre

Ankutsan A.Ş Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikalarını benimser: Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımı destekler, daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunur, Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için girişimde bulunur.

Ankutsan faaliyetlerinde doğanın, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar. Tüm faaliyetlerinde çevreyi kirletmemek, toprağı, suyu, havayı temiz tutmayı ilke edinir.

Şirketimizin amacı, sürekli iyileştirme taahhüdüyle, çevre mevzuatına ve Şirketimizin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki düzenlemelere uyarak, iklim değişikliğine katkıda bulunan faktörler de dahil olmak üzere çevre üzerindeki etkimizi azaltmaktır. Kaynakları korumaya ve mümkün olduğunca atıkları en aza indirmeye ve su, enerji ve hammaddeleri verimli kullanmaya ve ormansızlaşmayı önlemeye çalışıyoruz. Tedarikçilerimizin benzer çevresel mükemmellik standartlarına bağlı kalmalarını bekliyoruz.Mal ve Hizmet Kalitesi

Şirketimize tedarik edilen her türlü mal ve hizmetin yürürlükteki yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olması beklenmektedir. Mallar için uygunluk yalnızca menşe ülke (ürünün tedarik edildiği veya üretildiği yer) için değil, aynı zamanda varış ülkeleri ve geçerli tüm uluslararası ticaret yasaları ve yaptırımları için de geçerlidir. Ürün güvenliği, kalite kontrol veya uyumlulukla ilgili endişeler varsa, tedarikçilerin Şirketimizi derhal uyarma sorumluluğu vardır.

Şirketimize sağlanan herhangi bir hizmet, uygun niteliklere sahip ve eğitimli personel tarafından, gerekli özenle, makul olan yüksek bir kalite standardında sağlanmalı ve her açıdan herhangi bir siparişe uymalıdır.

Tedarik edilen herhangi bir mal, Şirketimiz tarafından sağlanan herhangi bir sipariş ve şartnamenin ve/veya tedarikçi ve temsilcileri tarafından sağlanan veya tavsiye edilen numunelerin gerekliliklerini her bakımdan karşılamalıdır. Tedarikçiler, Şirketimizin önceden yazılı izni olmaksızın Şirketimizden alınan herhangi bir siparişi alt yükleniciye vermekten kaçınmalıdır.Açıklama / İhlalleri Dile Getirme

Tedarikçiler, Şirketimizi ilgilendiren veya etkileyen kuralların gerçek veya şüphelenilen herhangi bir ihlalini veya yürürlükteki herhangi bir yasanın ihlalini Şirketimize bildirmelidir. Bu aynı zamanda Şirketimiz çalışanlarının fiili veya şüphelenilen suistimalini de içerir.


Sözleşmelerin Denetimi ve Feshi

Şirketimiz, denetimler ve incelemeler yoluyla bir tedarikçinin Kurallara uygunluğunu doğrulama hakkını saklı tutar. Şirketimizin bir tedarikçisi olarak, normal çalışma saatleri içinde bize bu tür kayıtlara makul erişim hakkı vermeyi ve Kurallara bizi tatmin edecek şekilde uyup uymadığınızı belirlemek için makul şekilde ihtiyaç duyabileceğimiz bilgileri sağlamayı kabul edersiniz. İlk değerlendirme/denetim sonrasında tüm gereklilikleri karşılayamayan tedarikçilere, duruma uygun görülen bir süre içinde tam uyum sağlama fırsatı verilecektir.

Şirketimiz aşağıdaki durumlarda uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar:

 • Ürünlerimizi üretmek veya tedarik etmek için kullanılan herhangi bir tesiste kabul edilemez uygulamaların yapıldığı tespit edilmiştir. Bu tür uygulamalar, Davranış Kurallarının Çalışma uygulamaları ve insan hakları bölümünde atıfta bulunulan ilkeleri veya
 • Şirketimizin tedarikçinin düzeltici eylemleri uygulamada yeterli veya kararlı ilerleme kaydetmediğine inanmak için bir nedeni varsa.

Uygun eylemler, siparişlerin askıya alınmasını, siparişlerin azaltılmasını, bekleyen siparişlerin iptalini ve iş ilişkisinin feshedilmesini içerebilir.etik.hatti@ankutsan.com adresine bildirimlerinizi güvenli bir şekilde iletebilirsiniz. Gelen bildirimler, yetkilendirilmiş kişiler tarafından alınarak değerlendirilmesi için ilgili kişilere aktarılır. Geri Bildirim talep ediyorsanız, size ulaşmamızı istediğiniz iletişim bilgilerinizi bildiriminizle birlikte iletiniz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu metnimize buradan ulaşabilirsiniz.