Politikalarımız

Yönetim Politikamız

Sürekli gelişimi sağlamak, verimli ve rekabetçi bir çalışma ortamı yaratmak için sürekli eğitimi destekliyoruz. 

Pazarın beklentilerini doğru anlayıp, sürekli yenilikçi fikirler geliştirerek, “müşterilerimizin ürününe değer katacak ambalajı” sunarak müşteri memnuniyetini artırıyoruz. Müşteri geri bildirimlerini gelişim fırsatı olarak değerlendiriyor ve iyileşme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 

Doğal kaynaklarımızı koruyarak çevreye karşı duyarlı üretim gerçekleştirirken sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde, kendi üretmiş olduğumuz orijini kontrollü orman ürünlerinde zincir bozulmadan, geriye dönük bildirimlerin değerlendirilmesine olanak sağlayacak geri dönüşümlü ham madde kullanarak çevre dostu ürün üretiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili proaktif faaliyetlerle güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

Sürekli iyileştirme ve müşteri odaklılık felsefesi ile kalite yönetim sistemine tüm çalışanlarımızın katılımını, uygulanabilirliği ve sürekliliği sağlarken kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, teknolojik gelişmeler doğrultusunda üretim altyapısını iyileştirerek, zamanı ve maliyeti yöneterek “verimlilik ve tasarruf” sağlıyoruz. Mevzuatları, yasal şartları, sektörel standartlar ve gereklilikleri yerine getiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili proaktif faaliyetlerle güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak riskleri azaltıp belirlenmiş hedeflere ulaşmayı sağlıyoruz.

Ulusal ve uluslararası gıda mevzuatına uygun, tedarik zincirinin her aşamasında insan ve çevre sağlığını ön planda tutarak, altyapımızı ve proseslerimizi uygun hale getirerek gıda güvenliğinin ve ürün kalitesinin korunmasını sağlıyoruz.

Politikalarımız

Çevre ve Enerji Politikamız

Yeni nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için ürettiğimiz ürünlerin tasarımından, bertarafına kadar geçen süreçte; çevre ve enerji ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uyarak;

Çevreye olan duyarlılığından ödün vermeden çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarda bulunmayı ve enerji performansını sürekli arttırmayı,

Son teknolojik gelişmeleri de takip ederek; üretimde enerji verimliliğini sağlamayı, daha az hammadde ve doğal kaynak tüketmeyi ve enerji verimli ürünler üretmeyi sağlayacak tasarım ve yatırımlar yapmayı,

Çevre bilincinin ve enerji verimliliği farkındalığının artırılması amacı ile eğitimler düzenlemeyi,

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile konulan hedefler doğrultusunda süreci sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi,

Geri dönüştürülebilir, enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetleri satın almayı ve üretmeyi,

Sıfır atık yönetimini benimseyerek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımını ve çevreye duyarlı yöntemler kullanılarak bertarafını sağlamayı,

Üretimden ve düzenli faaliyetlerden kaynaklanan karbon salınımının azaltılması için önlemler almayı,

Çevre ve enerji yönetim süreçleriyle ilgili bilginin kurum içinde ve dışında tüm paydaşlar ile paylaşımını sağlamayı,

Çevre ve enerji yönetim sistemleri kapsamında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Politikalarımız

Enerji Yönetim Sistem Politikası

Ankutsan A.Ş. olarak enerji yönetim sistemi politikamızı şu şekilde tanımlamaktayız;

 • Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu hedefler koymak, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmak, gereken bilgi ve kaynağı sağlamak,
 • Enerji ile ilgili tüm yasa, yönetmelik ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmak,
 • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmak,
 • Enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini, sürekli iyileştirmeyi sağlamak adına kuruluşumuzun ölçeğine ve amacına uygun olacak şekilde yükseltmek ve doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmak, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmak, enerji hizmetlerinin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılmasında enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak,
 • Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, dokümante etmek, tüm seviyelere duyurmak, gözden geçirmek ve güncelliğini sağlamak,
 • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak ve paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek,
 • Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları, bilginin bütünlüğünü, kullanılabilirliğini, ulaşılabilirliğini, gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
 • Enerji performansının ve Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmektedir.
Politikalarımız

Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Politikamız

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile oluşturulmuş hedefler doğrultusunda tüm sürecin sürekli iyileştirilmesini ve denetlenmesini sağlarız. 

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken mevcut mevzuata ve standartlara uyarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Geliştirdiğimiz yeni iş modelleri sayesinde hizmette farklılık yaratarak her zaman pazarı yönlendiren konumda olmayı, bu farklılığımızı kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemine entegre etmeyi,

Müşteriden gelen her geri bildirimin ele alınması, incelenmesi ve değerlendirilmesi için eğitimler veren Ankutsan Akademi ile uzman kadrolar oluşturmayı,

Müşteri geri bildirimlerini sistematik olarak takip ederek en hızlı şekilde sonuçlandırmayı ve müşteriye zamanında doğru bilgilendirme yapmayı,

Müşterilerimize ait kişisel verilerin, müşteri onayı olmadan 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşılmayacağını,

Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlayarak sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini taahhüt ederiz.

Müşteri Hizmetleri
Nasıl ulaşırım?
headphone

Satış temsilcilerimizle telefonla veya yüz yüze görüşme

message

musteri.hizmetleri@ankutsan.com mail adresine e-posta ileterek

select-tab

www.ankutsan.com internet adresimizdeki iletişim formunu doldurarak

create-note

Ankutsan müşteri memnuniyet değerlendirme anketleri ile

Süreç nasıl işler?
progress-1

Şikayet, talep, beğeninin kayıt altına alınır,

progress-4

Geri bildirimin çözümüne yönelik kök neden ve aksiyon planı belirlenir,

progress-2

Müşteri kayıt alındığına dair bilgilendirilir,

progress-5

Şikayet, talep çözüme kavuşturularak, müşteri bilgilendirilir.

progress-3

Bildirim ilgili birime iletilir ve müşterinin de çözüm önerisi göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınır,